Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites www.visumdienstturkije.nl en www.visumdienstturkije.be.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

Visumdienst Turkije (Kamer van Koophandel 61301787) verleent u hierbij toegang tot www.visumdienstturkije.nl en www.visumdienstturkije.be en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Ondanks de zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website besteed wordt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of achterhaald door de tijd is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Visumdienst Turkije aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, die beschikbaar is op deze website.

Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijk fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Visumdienst Turkije links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Visumdienst Turkije worden aanbevolen. Visumdienst Turkije aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Visumdienst Turkije niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Visumdienst Turkije behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Visumdienst Turkije of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Wijzigingen

Visumdienst Turkije behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wij zijn op geen enkele wijze verbonden aan de Turkse overheid. Wij verzorgen het complete aanvraag proces van Turkse visums voor reizigers. Wij doen dit met de grootste zorg voor u en uw privacy. Daarnaast kunt u een visum aanvragen op de officiële site van de Turkse overheid.